50 Jaar Amyerhoof 1968 2018

De Historie

De eerste jaren.


Op 26 januari 1963 vond een 1e vergadering plaats "ten huize van de Weledele heer Kap. Kasdorp" met als doel om te komen tot een stichting bestaande uit alle lagen van de Parochie, zo staat te lezen in het 1e logboek van de toen nog niet bestaande Stichting .  Aanwezig waren de heren  M.Gijselaers,  F. Savelkoul, H. Willems,G. Simons, E. Loyens en Mevr E. Vroemen.

In latere bijeenkomsten schuiven nog de heren Nelissen, Hermans en Lemmens aan, de heren en aanwezige dames hielden toen al brainstorm sessies om te kijken wat er allemaal nodig zou zijn in een Gemeenschapshuis, men was zijn tijd al ver vooruit nu zou deze accommodatie als een open Gemeenschapshuis worden betiteld, want er moest sportgelegenheid, een Filmcabine??,  Bejaarden sociëteit ,Jeugdlokalen en natuurlijk werd een bar niet vergeten.

De formele oprichting van de Stichting vond plaats 55 jaar geleden op 29-4-1963 in de bedrijfskantine van de Gebroeders Geelen.  Het dagelijks bestuur bestond uit de Heren M. Gijselaers, J. Hermans en Hoekmeyer.  aangevuld met nog 8 bestuursleden.

Dhr Math Gijselaers 1e voorzitter.

In mei van dat zelfde jaar werden contacten gelegd met een architect,  te eerste bouwsom werd begroot  op fl.133000,00 daarnaast moest er ook nog de grond aangekocht worden en  natuurlijk de rekening van de architect .

Natuurlijk moest er ook aan fondsen werving gedaan worden, zo werden diverse bedrijven in de omgeving aangeschreven, dit met een prima resultaat , er kwam o.a. fl. 40,= binnen van de Draadnagel en spijkerfabriek, de Mosa doneerde  fl.250,= en Vroom en Dreesmann was voor die tijd erg royaal fl.500,= De ENCI sponsorde in natura met materiaal.

Natuurlijk moest men ook in overleg met het toenmalige gemeentebestuur en met succes want op 11--11-1965 verleende de gemeenteraad haar goedkeuring aan de verkoop van de grond, aan de stichting voor een bedrag van fl. 39.000,=. Volgens De Nieuwe Limburger  van 12-11-1965 was het een makke vergadering die ten dele in het teken stond van de Elfde van de Elfde want het raadsbesluit ter goedkeuring werd begroet met een Alaaf. Aldus de aanwezige journalist.

De Sjteig  voor 1967 hier staat nu de Amyerhoof 

Het ontwerp en bouw.

Dikke complimenten aan het toenmalige bestuur, bijna elke week stond er een vergadering op de planning, de vaart werd er flink  ingehouden.

Zoals reeds eerder gemeld stond de fondsenwerving prominent op de agenda , buiten het aanschrijven van de bedrijven in de wijde omgeving, deed ook de bevolking van Amby  ( toen waren er tussen de 2 en 3 duizend inwoners) een flinke duid in het zakje gedaan. Dit door het kopen van aandelen voor fl.84,= en er werden diverse loterijen en kienavonden gehouden om er maar voor te zorgen dat men alles kon betalen.

3 maanden na de 1e vergadering is op 20 april de keuze gemaakt voor het architecten bureau Frambach uit Rijckholt, volgens de stukken viel de keuze op hem omdat  men in hem een jonge en actieve man zag!  Hij kon aan de slag voor het gebouw, dat tot op heden ten dage nog steeds gezichtsbepalend is voor het centrum van Amby.

De plaats waar het gebouw moest komen was in het begin nog niet duidelijk uit de stukken blijkt dat men met Mej. Maessen ( Johanna ) heeft onderhandeld over de aankoop van haar villa aan de van Slijpestraat.

De Gemeente Amby  heeft in het kader van de planologische ontwikkeling van Amby de plaats aan het nieuw te plannen kermis terrein ( Severenplein) bepaald. De grond mocht echter niet geschonken worden maar werd uiteindelijk aangekocht in 1965 voor een bedrag van fl.39000,=

Omdat ook gezorgd moest worden voor de bezetting werden in februari 1964 de verenigingen benaderd en ingelicht over de plannen, onder de aanwezigen o.a. de mijnwerkersbond,   de Boerinnenbond, de Verkennerij, de bibliotheek & de K.A.V. ( De Katholieke Vrouwen Amby!) uiteindelijk ondertekende men een intentieverklaring om gebruik te maken van het Gemeenschaphuis..

 Dat iedereen zijn taak had blijkt wel uit het feit dat kapelaan Kasdorp met de diverse brouwerijen contact zou opnemen.....In december 1964 vinden de 1e besprekingen plaats met de plaatselijke drankenhandel Jos Gulikers ( Sjoke) en  de 3 hoefijzers brouwerij te Breda.

Dhr Jos "Sjoke Gulikers" de Drankenleverancier.

Op 8 oktober 1965 was de architect dhr. Frambach zover dat de plannen op tafel konden worden gelegd , De aanneemkosten worden begroot op fl.22000.=

 Er wordt besloten om een maquette te laten maken die op een tentoonstelling om het draagvlak binnen de gemeenschap te vergroten getoond zal. worden.

Op  5 en 6 januari 1966 werd in het toenmalige Groene kruisgebouw een druk bezochte tentoonstelling gehouden waar de plannen aan de bevolking werden gepresenteerd. Op deze tentoonstelling kwamen ook fl. 456.=  ( € 207.00) aan giften binnen, alle beetjes hielpen ook in die tijd.

De notulen werden nog altijd met de hand geschreven en op 24-11-1966 kom je de eerste getypte exemplaren tegen, later neemt men toch weer de pen ter hand!

Na dik 4 jaar van voorbereiding mocht Marie Christine Gijselaers op 12 augustus 1967 de officiële start van de bouw geven door het leggen van de 1e steen.

Eerste steenlegging.

Tijdens de bouw werd er ook uitgekeken naar een geschikte kandidaat beheerder die tevens gebruik zou kunnen maken van de geplande beheerderswoning.

Een aantal sollicitatie gespreken werden gevoerd en ook in die tijd werd er naar klantvriendelijkheid gekeken, een van de kandidaten werd door de toenmalige commissie beschreven als een "grieniezer"

Na rijp beraad werden Dhr. en Mevr. Goyen ( Jean en Wies) het 1e beheerders echtpaar van de Amyerhoof. de beheerderswoning was echter te klein omdat bij Jean en Wies ook nog Mia, een zus van  Wies, en Jules Stroom ,een ongetrouwde oom van Wies inwoonden.

Maar hier werd een oplossing voor gevonden, Wies kreeg de kleinste slaapkamer en Jules mocht boven in de vergaderruimte slapen... Wies kwam dan om 22.00 uur de vergadering onderbreken met de woorden Heren de rondvraag moet beginnen want Jules moet naar bed.

Op 30 april 1968 was het dan zover onder grote belangstelling werd door Dhr. Spauwen  de laatste burgemeester van Amby, de opening verricht, overigens was Prins Claus in 1966 al uitgenodigd door de toenmalige secretaris  Dhr. Bootz, echter  deze was verhinderd.

Tijdens de opening werd de balans opgemaakt door de voorzitter van het Stichtingsbestuur die stelde dat er een breed draagvalk was binnen de gemeenschap, zeker omdat diezelfde gemeenschap een bedrag van fl.100.000.= bijeen had gebracht.

Tijdens de receptie werden diverse cadeaus aangeboden waaronder een terrasset door de Damesvereniging.

Rest nog te vermelden dat er bij de opening een dorpsloop werd georganiseerd voor de Jeugd en dat de huidige beheerder  Serve de 2e plaats had gewonnen in de categorie 10-12 jaar!

Opening Receptie

Het eerste grote "feest", was de annexatie van de zelfstandige gemeente Amby door "groet Mestreech".

Hingen in de buurgemeente Heer de zwarte vlaggen uit, in Amby maakte men er een feest van, en werd de eerste stadsbus in de ochtend van 2 juli gekaapt.

Maar dit was tevens de 1e test voor de Amyerhoof, voor de beheerders Jean en Wies ook nieuw hadden ze eerst 25 duivenmelkers als klant nu moest een overvolle Amyerhoof van drank voorzien worden, maar deze test werd met glans doorstaan, immers Jean Goyen kreeg je niet zo snel gek.

Annexatie Amby  werd Groot Maastricht.  01-07-1970

De Amyerhoof bleek in die tijd al snel een perfecte trouwlocatie voor de in die tijd trouwlustigen, en dat waren er nog al wat in die tijd. de 1e bruiloft werd op 15 juni gehouden door het echtpaar  van Hoorn- Coenen, die dit jaar precies op dezelfde dag hun 50 jarig huwelijk viert in de Amyerhoof. In de keuken stonden meestal de gezusters Marie en Christien Smeets te koken , later kwamen de traiteurs zoals Zjupke ( Huub Aarts) of  Gilissen uit Beek.

Er moest natuurlijk ook personeel zijn om iedereen van drank te voorzien, aangezien dat in die tijd er flinke bruiloften gehouden werden ( 200 genodigden waren geen uitzonderingen) werd er al snel een goede club deskundige obers opgeleid, waarbij de inbrengen van de familie van onze drankenleverancier Sjoke Gulikers  niet te verwaarlozen was.

Het Personeel van het eerste uur met Jean en Wies Goyen.

Historie 1969 tot Heden


De in de Amyerhoof gevestigde verenigingen kwamen tot bloei, de A.J.V. die vroeger in de "paardestal"achter de kazerne gehuisvestigd  was, kreeg de kelder toebedeeld, en groeide uit tot een "jeugdsoos"met op het hoogtepunt meer dan 120 leden. Tijdens hun maandelijkse discobals op de 1e zondag van de maand stroomde de Amyerhoof vol met danslustige jongeren die op de muziek van DJ Bert zich amuseerden. De toeloop was op een gegeven moment zo groot gat er een doorbraak naar de naastgelegen kelder moest komen om de leden op hun vaste maandagavond te herbergen.

A.J.V. Disco Bal.

De toneelvereniging de Vriendenkring en De Carnavalsvereniging C.V. de Sjlaaibök hadden voor het eerst de beschikking over een prima bühne , voor het houden van hun Toneelvoorstellingen en de jaarlijkse Gala zittingen, zo werd in januari 1969  Prins Ed ( Wintjens) en prinses Jozien als 1e prinsenpaar na afloop van de zitting uitgeroepen.

Ook voor onze koren zoals Crescendo  en later het Jongerenkoor en Kinderkoor de Floddertjes  was de Amyerhoof een prima thuishaven, en werden vele succesvolle concerten gegeven.

Natuurlijk verhuisden de Postduiven Vereniging de Arend uit het oude Café Hansen met  Jean en Wies mee naar de Amyerhoof en iedere zondag was het in die tijd goed letten op hoe laat dat de duiven gelost waren en wie het eerst met z'n klok verscheen in de zaal achter het buffet, waar er "in geklokt" moest worden.

Terugkijkend op de zondagen herleeft vooral de nostalgie van die tijd, na afloop van de H..Mis gingen in die tijd de mannen een kaartje leggen in de plaatselijke cafés, In de Amyerhoof waren er 4 vaste kaarttafels waar onder andere Nico en Wilma Willems jaren lang hun kaartje legden. Rond het buffet stond het ook erg vol, en bestelde men iets te vlot dan vertelde Jean dat men eerst maar even moest uitdrinken!

In de avonduren werd er door de gevestigde verenigingen  meestal gekiend dit om de kas van hun in de keuken van Wies te kienen.

De Amyerhoof heeft  de afgelopen 50 jaar 5 Beheerders gekend die elk op hun eigen manier hun bijdrage aan de historie van de Amyerhoof hebben geleverd;

Jean en Wies Goyen                    1968 - 1984

Peter en Tonny Rietveld   1984 - 1990

Roger Penders                            1990 - 1999

Ber en Mariage Walthie  1999 - 2009

Serve en Anita Dreesen               2009  tot heden

Beheerderswissel Jean en Wies Goyen / Peter en Tonny Rietveld

Anita Dreessen , Tonny Rietveld, Peter Rietveld, Serve Dreessen, Roger Penders.

Het  Stichtingsbestuur heeft altijd een grote mate van continuïteit gekend , zo waren er slechts 4 voorzitters tot aan het 50 jarige bestaan.

Dhr. Math Gijselaers, Dhr Guus Meijer, Dhr. Breur Kostons en Dhr. Han Habets.

Verder is het vermeldenswaardig dat Dhr. Jan ten Haaf 47 jaar en Mevr. Bea Habets Peters reeds 32 jaar deel uitmaken van het bestuur.

Onder hen werd er leiding gegeven aan het bestuur dat altijd moest laveren tussen de belangen van de Amyerhoof en die van de gevestigde verenigingen, en men moest het gebouw bij de tijd houden.

Zo is er 2 maal grondig verbouwd, de 1e grote verbouwing behelsde een uitbreiding aan de voorzijde van het gebouw in 1988 toen er een invaliden toilet en een uitbreiding van de grote zaal werd gerealiseerd.

In 2004 / 2005 is de Amyerhoof grondig onderhanden genomen, de geluidsisolatie werd aangepast en de dan geldende normen,en aan de achterkant werd een nieuwe bijbouw gerealiseerd waar een geheel nieuwe toiletgroep en diverse opslagruimtes werden bijgebouwd.

Verder werd het trefcentrum omgetoverd tot een bruincafé nu echt de huiskamer van Amby.

Het interieur

Tijdens het Feestweekend ter gelegenheid van het 50 jarig bestaansfeest werden de tuin en het terras omgedoopt tot de  "Pierre Coenen Cour".

Pierre is een van de vele vrijwilligers die de afgelopen jaren dienst hebben gedaan in de Amyerhoof, Hij heeft  50 jaar lang onze  tuin verzorgd en er steeds voor gezorgd dat de uitstraling van de Amyerhoof prima in orde was. Vandaar dat hem deze eer zeer zeker toekomt.

Tijdens een gezellige bijeenkomst  in april 2022 heeft het Stichtingsbestuur Gemeenschapshuis Amby  haar penningmeester Jan ten Haaf benoemd tot Ere lid van de Stichting.

Jan is in 1972 toegetreden tot het Stichtingsbestuur en viert dus dit jaar zijn gouden jubileum, een uniek feit en gezien al zijn inzet en motivatie voor de Amyerhoof is deze benoeming dan ook zeer terecht!

Bij zijn aantreden, 4 jaar na de opening van de Amyerhoof, was er zeker op financieel gebied veel werk aan de winkel; de Amyerhoof was toen een geliefde touwlocatie en de meeste verenigingen waren er kind aan huis. Jan was benaderd door zijn collega Ben Sour die enige hulp wel kon gebruiken, want van een computer had in die tijd nog niemand gehoord alles moest met de hand en een telmachine met een papieren kassarol ter controle.

Jan kreeg als taak mee om de beheerders te begeleiden en hun de bestuursbesluiten mede te delen, tja en als hij dan bij Jean Goyen kwam met iets nieuws dan dronk Jean eens aan zijn “kleineke” en dacht er vervolgens het zijne van.

5 beheerders heeft Jan mogen begeleiden in die 50 jaar, allemaal met hun eigen gebruiksaanwijzing, en dat alleen al is een standbeeld waard.

De laatste “coronajaren” waren zeker voor de Penningmeester tropen jaren met het uitzoeken, aanvragen en controleren van alle Coronamaatregelen, dit alles om de Amyerhoof door deze voor iedereen lastige tijd te loodsen. Eigenlijk was dit werk voor een accountant maar Jan kweet zich op een deskundige wijze van zijn taak. En dit is een groot compliment waard.

Verder is Jan altijd bereid om te assisteren bij allerlei klusten in en rond de Amyerhoof, van het opzetten van de Kersboom tot het knippen van de heg.

Het Stichtingsbestuur Gemeenschapshuis Amby is trots op haar eerste Erelid en bedankt en feliciteert Jan en echtgenote Fieny met dit dik verdiende Ere lidmaatschap.